Gazonfotowedstrijd “Win gratis meststof”

Algemeen

1. De fotowedstrijd wordt georganiseerd door AVEVE NV – divisie Retail, Aarschotsesteenweg 84 te 3012 Wilsele (Leuven), BE 0403.552.464 (hierna genoemd: AVEVE Retail). Door deel te nemen aan de wedstrijd, georganiseerd door AVEVE Retail op haar website aanvaardt de deelnemer dat dit wedstrijdreglement van toepassing is.

2. De organisator kan om organisatorische of juridische/wettelijke redenen bepaalde onderdelen van dit reglement wijzigen zonder aankondiging vooraf of kennisgeving achteraf.

3. De volledige kosten voor de deelname aan de wedstrijd (internetverbinding,…) zijn ten laste van de deelnemer. In geen geval kunnen de deelnemers hun kosten voor deelname terugvorderen van AVEVE Retail.

4. AVEVE Retail kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor wijzigingen of annulatie van deze wedstrijd ten gevolge van overmacht of andere redenen. Elk geval dat niet uitdrukkelijk in dit reglement voorzien is, zal door AVEVE Retail zelf beslist worden. Tegen haar beslissing is geen beroep mogelijk.

Periode en spelregels

5. De deelname aan de wedstrijd staat open voor iedere natuurlijke persoon die gedomicilieerd is in België en die op het ogenblik van de wedstrijd minstens de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, met uitzondering van: de personeelsleden, medewerkers en bestuurders van de organisator, evenals iedereen die direct of indirect aan de organisatie of de uitvoering van de wedstrijd heeft meegewerkt, alsook hun partners, ouders, kinderen en andere personen die bij hen inwonen.

Minderjarigen mogen aan de wedstrijd deelnemen op voorwaarde dat zij de voorafgaande toestemming van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent) daarvoor hebben gekregen. Op vraag van AVEVE Retail moeten minderjarigen een schriftelijke bevestiging van die toestemming bezorgen.

6. De wedstrijd vindt uitsluitend plaats op de website van AVEVE Retail: www.avevewinkels.be Alle andere vormen van deelname zijn uitgesloten.

De deelnemer kan deelnemen aan de wedstrijd door in de daarvoor voorziene wedstrijdpagina een foto te posten van zijn gazon.

Deelname aan de wedstrijd is gratis en houdt geen enkele aankoopverplichting in.

7. Elke deelnemer kan slechts éénmalig deelnemen. Meervoudige deelname van eenzelfde persoon door middel van verschillende e-mailadressen, door verschillende identiteiten of op welke manier ook, heeft automatisch en zonder voorafgaande berichtgeving de uitsluiting van de deelnemer aan de wedstrijd tot gevolg.


8. De wedstrijdperiode loopt van 12 september t.e.m. 22 september 2018. Deelnames buiten de periode van deelname worden bijgevolg uitgesloten.


9. Deelnemers die het wedstrijdreglement niet naleven, kunnen zonder verwittiging uitgesloten worden van de wedstrijd door AVEVE Retail.
Foto’s

10. Elke deelnemer verzekert, op straffe van uitsluiting, de oorspronkelijke auteur te zijn van de foto en verzekert dat hij beschikt over alle rechten.

11. Deelnemers behouden hun auteursrecht op de deelnemende foto’s, behoudens andere bepalingen bedongen in de gebruiksvoorwaarden van Facebook, maar verlenen AVEVE Retail het recht om zonder enige vergoeding de deelnemende foto's te mogen gebruiken voor publicatie en promotie in het kader van de fotowedstrijd.

Winnaars en prijs


12. Er zal 1 winnaar zijn. De 25 origineelste en grappigste inzendingen belonen we met een bon voor AVEVE-gazonmeststof naar keuze.. De winnaars zullen gekozen worden in de loop van de week van 24 september 2018.


13. De winnaars zijn de personen die de foto’s hebben gepost die door de AVEVE Retail-jury worden gekozen als meest originele foto’s.

14. AVEVE Retail zal de 25 winnaars contacteren. De winnaars hebben 14 dagen de tijd om de prijs te aanvaarden of te weigeren. Indien de winnaar niet antwoord binnen 14 dagen, gaat AVEVE Retail ervan uit dat de winnaar de prijs weigert. In dat geval zal een nieuwe winnaar aangeduid worden conform de criteria in artikel 14.


15. De prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs is niet overdraagbaar, hij wordt toegekend aan de houder van het facebook-account.

16. De winnaars kunnen hun prijs ophalen in een AVEVE-winkel naar keuze. AVEVE Retail zal de winnaars laten weten wanneer zij hun prijs kunnen ophalen.

 

Privacy en persoonsgegevens

17. Teneinde de winnaars toe te laten hun prijs af te halen, kan AVEVE Retail de winnaars vragen om volgende gegevens te geven: naam, telefoonnummer, e-mailadres, AVEVE-winkel naar keuze. Deze gegevens zal AVEVE Retail tijdelijk opnemen in haar bestanden. Van zodra de prijzen opgehaald zijn, zal AVEVE Retail deze gegevens wissen.


18. Om ervoor te zorgen dat de deelnemer zijn privacy beschermd wordt, slaagt AVEVE Retail de door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens op in beveiligde informatiesystemen die enkel toegankelijk zijn voor bevoegd personeel. De door AVEVE Retail verkregen gegevens worden in geen geval verstrekt aan derden. Verder worden de gegevens behandeld zoals voorgeschreven door de Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 8 december 1992.


19. De deelnemer van wie AVEVE Retail gegevens verwerkt heeft op elk moment het recht om kosteloos inzage te vragen in de persoonsgegevens die AVEVE Retail over hem verzamelt. Verder heeft de deelnemer ook het recht om foutieve, ongepaste, verouderde of onvolledige persoonsgegevens te laten verwijderen of verbeteren. Hij heeft ook het recht om AVEVE Retail in bepaalde gevallen te verzoeken om tijdelijk zijn persoonsgegevens voor een bepaalde verwerking niet meer te gebruiken. De deelnemer moet zijn verzoek per post of per mail richten tot AVEVE Retail via info@avevewinkels.be of via AVEVE Retail Service Desk, Philipssite 5 bus 3, 3001 Leuven.

 

Aansprakelijkheid

20. Elke deelnemer is verantwoordelijk voor de foto’s die hij publiceert. Elke deelnemer verleent volledige kwijting aan AVEVE Retail en Facebook van elke schadevergoeding waartoe zij kunnen worden veroordeeld wegens schending van de wetgeving die van kracht is, zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, de wetgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, auteursrechten, rechten van portretten en andere intellectuele rechten op de gepubliceerde foto's door de deelnemer. 

22. AVEVE Retail en Facebook zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade – die het gevolg is van deelname aan de wedstrijd of toekenning van de prijs of die het gevolg is van het aanvaarden van de prijs.