Algemeen

Activiteiten

Onderhavige algemene voorwaarden regelen de relatie tussen de deelnemer (“je”, “jij”), en AVEVE Retail, een afdeling van AVEVE NV, Aarschotsesteenweg 84, 3012 Wilsele, BTW-BE-403.552.464 (“wij”, “ons”, “de organisator”). Door de website van AVEVE Retail te gebruiken, of je in te schrijven voor een activiteit, aanvaard je dat deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. Deze algemene voorwaarden zijn enkel van toepassing bij een door AVEVE Retail georganiseerde activiteit en niet op activiteiten, door AVEVE Retail aangeboden, doch door derde, externe partijen georganiseerd.

AVEVE Retail organiseert activiteiten waarop je je kan inschrijven.

De aangeboden activiteiten zijn uitsluitend bestemd voor deelname op de geplande locaties, ze worden op geen andere plaats aangeboden.

Afbeeldingen in communicaties met betrekking tot AVEVE Retail, zoals website, brochures, folders, enz. zijn louter illustratief en decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of afwijken van de activiteit.

Je kan je inschrijven voor onze activiteit zolang er plaatsen beschikbaar zijn. Wij trachten de activiteit steeds met de grootst mogelijke zorg samen te stellen. Wij zijn echter niet aansprakelijk in geval van materiële, zet- of drukfouten.

Wij behouden ons het recht om ingeplande activiteit te annuleren, zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn. Bij elke annulatie, door AVEVE Retail, zullen we je de inschrijvingskost terugbetalen. Let op: indien je je online hebt ingeschreven en bijgevolg online hebt betaald, zal de inschrijvingskost automatisch terugbetaald worden binnen de tien dagen na de annulering van de activiteit. Indien je je in de winkel hebt ingeschreven en bijgevolg in de winkel hebt betaald, zal je tot de winkel moeten wenden voor de terugbetaling.

De prijzen slaan uitsluitend op de activiteit zoals het woordelijk wordt omschreven. Alle prijzen zijn inclusief BTW.

Je dient je online te registreren om jezelf en/of meerdere personen in te schrijven voor een bepaalde activiteit.

Bij online betalende inschrijving zal je een verzoek tot betaling krijgen van de betreffende activiteit. Je inschrijving zal pas definitief zijn na de betaling van de activiteit. Bij online betaling wordt je inschrijving door ons bevestigd per e-mail, waarna je inschrijving pas definitief zal zijn.

Indien je in de winkel inschrijft dien je de gevraagde informatie aan de winkel mee te delen, alsook in de winkel te betalen. Het is dus niet verplicht om online te registreren in dat geval.

Elke inschrijving kan je tot 2 dagen voor de start van de activiteit kosteloos annuleren. Nadien zal een terugbetaling niet meer worden toegelaten.

Indien je een activiteit ‘aankoopt’ via internet en het daardoor een verkoop op afstand betreft, dienen wij te voldoen aan een aantal wettelijke vereisten en heb je een herroepingsrecht. De herroepingsperiode start bij het sluiten van de overeenkomst en op het moment van bevestiging van je inschrijving en geeft je de mogelijkheid om zonder kosten gedurende die 14 dagen te annuleren. Je hebt echter geen recht op herroeping wanneer de bestelde dienst begint of aanvangt tijdens de herroepingsperiode. Je gaat er daarom mee akkoord dat in geval je definitieve inschrijving minder dan 14 dagen voor de betrokken activiteit plaatsvindt, je geen recht hebt op herroeping van de overeenkomst, onder voorbehoud van de mogelijkheid tot annulering, zoals in voorgaande paragraaf beschreven staat.

Gedurende de activiteiten verwachten we van alle deelnemers, begeleiders en instructeurs, dat zij zich respectvol opstellen ten opzichte van elkaar.

Ingeval een deelnemer vrijwillig of opzettelijk schade berokkent aan onze eigendommen of deze van andere aanwezigen zal deze deelnemer deze schade integraal vergoeden.

Ingeval een deelnemer vrijwillig of opzettelijk lichamelijke schade berokkent aan een andere deelnemer, begeleider of instructeur, kan AVEVE Retail hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Ingeval er bij activiteiten overschotten zijn van de bereide etenswaren, kunnen de deelnemers de mogelijkheid krijgen om deze mee te nemen. Elke meename van overschotten gebeurt op eigen risico. Wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de bewaring en het transport van deze overschotten noch van enige mogelijke schade ten gevolge van deze overschotten.

Wij behouden ons het recht voor om naar eigen inzichten een goodiebag te voorzien op het einde van de activiteit. De goodiebag wordt naar eigen goeddunken samengesteld. Deelnemers die niet aanwezig zijn op de activiteit hebben geen recht op een goodiebag.

De beslissing om al dan niet een goodiebag te voorzien ligt uitsluitend en geheel bij ons.

Wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de bewaring en het transport van deze goodiebag noch van enige mogelijke schade ten gevolge van het foutief gebruik van de producten in deze goodiebag.

De persoonsgegevens die de organisator van de deelnemer verzamelt, vallen onder toepassing van de wet van 8 december 1992, aangepast volgens de wet van 08/12/1992, m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, hierna “privacywet” genoemd. Ze worden opgenomen in het klantenbestand van AVEVE. Deze persoonsgegevens kunnen gebruikt worden om de deelnemer  te contacteren over de wedstrijd. De deelnemer heeft steeds inzage- en verbeteringsrecht, en zulks conform de privacywet.

De organisator kan de persoonsgegevens ook voor direct marketing doeleinden gebruiken. De deelnemer dient hiervoor het uitdrukkelijk daarvoor bestemde vakje aan te kruisen.

AVEVE Retail biedt u ook de mogelijkheid aan om in te schrijven op activiteiten, door externe partijen georganiseerd.

In geval van extern georganiseerde activiteiten, verwijst AVEVE Retail naar de algemene voorwaarden van deze externe organisator en is AVEVE Retail niet aansprakelijk voor enige schade, die hier uit zou kunnen volgen. 

Naast deze algemene voorwaarden met betrekking tot de door AVEVE Retail georganiseerde activiteiten, verklaren de deelnemers ook de algemene voorwaarden van de Website AVEVE Retail gelezen te hebben en zich hiermee akkoord verklaard te hebben. Deze algemene voorwaarden kunt u hier raadplegen.
Privacyverklaring

AVEVE Retail hecht veel belang aan de bescherming van jouw privacy. En dus zorgen we ervoor dat je persoonlijke gegevens veilig zijn. Deze Privacyverklaring vertelt je:

 • welke soorten persoonlijke informatie we verzamelen
 • hoe we je gegevens gebruiken
 • wat we doen om je privacy te beschermen

Al je gegevens worden met de grootste zorg behandeld, volgens de privacywet van 8 december 1992.

De persoonlijke gegevens die we van onze klanten verzamelen, kaderen in het My AVEVE-programma. Raadpleeg hiervoor de specifieke algemene voorwaarden.

AVEVE Retail verzamelt:

 • de gegevens die je zelf invult op het inschrijvingsformulier of die je invult tijdens het online registratieproces: je naam, telefoonnummer, adres, e-mail, interesses, …
 • je aankoopgegevens

We gebruiken deze informatie alleen om onze dienstverlening te verbeteren. Bijvoorbeeld voor analyses, die we benutten om onze communicatie en ons assortiment beter af te stemmen op jouw vragen en interesses. Zo kunnen we je regelmatig interessante en relevante berichten sturen. Dat doen we uiteraard met het grootste respect voor je privacy. 

AVEVE Retail slaat de gegevens op die jij met ons deelt wanneer je:

 • je inschrijvingsformulier invult
 • je het online registratieproces doorloopt
 • je je MyAVEVE-kaart gebruikt
 • je inlogt op de website
 • je inschrijft op activiteiten
 • je inschrijft voor wedstrijden

Jouw persoonlijke informatie wordt alleen gebruikt voor de verbetering van onze dienstverlening. Ze wordt dus niet voor andere doeleinden ingeschakeld, en ook niet langer bewaard dan nodig. Bovendien worden je gegevens nooit doorgegeven aan derden.

Je hebt op elk moment het recht om je gegevens in te kijken, te corrigeren of te verwijderen – zoals de privacywet voorschrijft.

My AVEVE

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aanvragen en het in het bezit hebben van een klantenkaart, de “My AVEVE-kaart “ genoemd. Het AVEVE klantenkaartprogramma wordt beheerd door en de My AVEVE-kaart is eigendom van: NV AVEVE, Aarschotsesteenweg 84, 3012 Wilsele.

De My AVEVE-kaart kan gebruikt worden in alle My AVEVE winkelpunten.

De My AVEVE-kaart wordt gratis en zonder enige aankoopverplichting afgeleverd en kan uitgereikt worden aan elke natuurlijke persoon ouder dan 18 jaar alsook aan rechtspersonen. Om een klantenkaart te verkrijgen dient men het My AVEVE-inschrijvingsformulier volledig in te vullen. Bij gebreke hieraan behoudt AVEVE zich het recht voor om niet te beantwoorden aan de aanvraag. De houder van de My AVEVE-kaart verplicht zich ertoe AVEVE te verwittigen over elke wijziging die zou optreden in de informatie meegedeeld op het inschrijvingsformulier, de adreswijzigingen in het bijzonder. Deze verwittiging gebeurt via het aanpassen van de gegevens in je profiel op de website of via mail (info@avevewinkels.be) of via het volgende nummer: 016/298 248.

De My AVEVE-kaart kan in geen enkel geval aangewend worden als krediet- of garantiekaart.

De voordelen van de My AVEVE-kaart worden toegekend onder vorm van punten per aankoopschijf in overeenstemming met de aankondigingen in het winkelpunt. Bepaalde artikels kunnen recht geven op extra punten.

De punten hebben een waarde van € 0.01 per aankoopschijf van € 1. Van zodra er 250 punten (2,5 EUR) gespaard zijn, verschijnt op je kassaticket van je homewinkel de boodschap dat je bij je volgende aankoop een korting krijgt. Deze korting wordt in mindering gebracht bij je volgende aankoop in deze winkel op vertoon van je My-AVEVE kaart. De naam van de winkel wordt steeds vermeld op het kassaticket. Punten sparen kan in een ander My AVEVE winkelpunt dan hetgene van inschrijving. In dat geval, moet een termijn van 48u in acht worden genomen voor de opname van de punten in het systeem. AVEVE behoudt zich het recht voor om op elk moment de eenheidswaarde van de punten, alsook de minimumwaarde van de waardebons te wijzigen. Een terugbetaling in contant geld is uitgesloten. De tegenwaarde van de gespaarde My AVEVE punten kunnen terugbetaald worden per overschrijving. Hiervoor dient de klant een schriftelijke vraag te richten aan: AVEVE Retail, Aarschotsesteenweg 84 te 3012 Wilsele, met vermelding van zijn kaartnummer en rekeningnummer.

De My AVEVE-kaart is persoonlijk, niet overdraagbaar en niet verenigbaar met andere My AVEVE-kaarten. Bij wijze van controle mag een identiteitsbewijs gevraagd worden.

AVEVE behoudt zich het recht voor om op elk moment de uitreiking van de kaart stop te zetten of het “My AVEVE” programma op te heffen. In dat geval zullen de kaarthouders kunnen genieten van de punten die zij hadden verzameld tot de datum van ophef.

Om te genieten van de voorziene voordelen, moet de My AVEVE-kaart voorgelegd worden vooraleer de aankopen worden afgerekend.

Wanneer de My AVEVE-kaart gedurende meer dan 1 jaar niet wordt gebruikt, alsook in geval van frauduleus gebruik van de kaart, kan deze worden gedesactiveerd, ongeacht vervolgingen die in dit laatste geval tevens ingesteld kunnen worden. Bij desactivering verdwijnen de verworven voordelen.

In geval van verlies of diefstal van de My AVEVE-kaart, kan een nieuwe kaart verkregen worden na het invullen van een formulier aan te vragen bij een My AVEVE winkelpunt. De tot op dat ogenblik verzamelde punten zijn echter verloren. AVEVE aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor diefstal of ander verlies van de klantenkaart, noch voor onbevoegd gebruik van en/of frauduleus handelen van welke aard ook met de klantenkaart.

In geval van problemen bij het gebruik van de kaart, kan de houder van de My AVEVE-kaart zich wenden tot 016/298 248, mailen naar info@avevewinkels.be of schrijven naar AVEVE Retail, Aarschotsesteenweg 84, 3012 Wilsele, die zal trachten een oplossing te vinden binnen de kortste termijn, zonder dat AVEVE hieromtrent aansprakelijk kan geteld worden of om het even welke schadevergoeding hieromtrent verschuldigd is.

Het bestand van de My AVEVE-kaart word beheerd door DMSB.

AVEVE behoudt zich het recht voor om de huidige algemene voorwaarden te wijzigen zonder dat dit de kaarthouder het recht geeft op een of andere schadevergoeding. Gaat hij niet akkoord met de nieuwe algemene voorwaarden, dan kan de kaarthouder het My AVEVE winkelpunt van inschrijving, zonder enige andere formaliteiten inlichten over de stopzetting van zijn lidmaatschap.

Elk gebruik van de My AVEVE-kaart is onderworpen aan het huidig reglement en aan het Belgisch recht. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van Leuven bevoegd.

Cookies

Welkom op de AVEVE Retail website. Dit cookiebeleid is bedoeld om je te informeren over hoe wij informatie over jou verzamelen met behulp van cookies en andere volgtechnologieën, wanneer je onze website bezoekt.

De Europese wetgeving vereist dat ondernemingen die cookies via websites op de computers van bezoekers plaatsen, daarvoor hun ‘toestemming’ bekomen na duidelijk en volledig te hebben uitgelegd hoe cookies op de websites worden gebruikt.

Mede daardoor heeft AVEVE Retail een geschikte strategie bepaald om toestemming te krijgen voor de cookies die op deze website worden gebruikt. Bepaalde soorten cookies kunnen in aanmerking komen voor wettelijke vrijstellingen en wanneer dat het geval is, hoeven we geen toestemming te vragen voor zulke cookies.

Bij het bezoeken van de website wordt er een pop up getoond die je informeert over cookies op deze website.  Alle informatie met betrekking tot deze cookies kan je in deze cookieverklaring lezen. Indien je niet akkoord gaat met het gebruik van cookies, kan dit van invloed zijn op jouw gebruikservaring wanneer je op de AVEVE Retail site bent.

De Europese normen om toestemming te krijgen voor het gebruik van cookies en soortgelijke volgtechnologieën, zoals tracking pixels en websitescripts (‘cookies’), blijven zich ontwikkelen en hoewel strategieën voor uitdrukkelijke toestemming vooraf (of opt-in strategieën) wettelijk gezien de degelijkste oplossing zijn om toestemming te krijgen, kunnen ze afbreuk doen aan de bezoekerservaring en de rechtmatige verzameling van websitegegevens negatief beïnvloeden.

Vandaar dat AVEVE gekozen heeft  voor stilzwijgende toestemming, waarmee we toestemming kunnen afleiden wanneer cookies niet worden geweigerd door bezoekers (via opt-out), nadat we ze opvallend hebben aangekondigd en eenvoudige, direct beschikbare cookie-instellingen op een fijnmazig niveau hebben verstrekt. Dit stelt bezoekers in staat om de cookies die worden gebruikt op de website te aanvaarden of te weigeren.

Bij het bezoeken van de website wordt er een pop up getoond die je informeert over cookies op deze website.  Alle informatie met betrekking tot deze cookies kan je in deze cookieverklaring lezen. Indien je niet akkoord gaat met het gebruik van cookies, kan dit van invloed zijn op jouw gebruikservaring wanneer je op de AVEVE Retail site bent.

De Europese normen om toestemming te krijgen voor het gebruik van cookies en soortgelijke volgtechnologieën, zoals tracking pixels en websitescripts (‘cookies’), blijven zich ontwikkelen en hoewel strategieën voor uitdrukkelijke toestemming vooraf (of opt-in strategieën) wettelijk gezien de degelijkste oplossing zijn om toestemming te krijgen, kunnen ze afbreuk doen aan de bezoekerservaring en de rechtmatige verzameling van websitegegevens negatief beïnvloeden.

Vandaar dat AVEVE gekozen heeft  voor stilzwijgende toestemming, waarmee we toestemming kunnen afleiden wanneer cookies niet worden geweigerd door bezoekers (via opt-out), nadat we ze opvallend hebben aangekondigd en eenvoudige, direct beschikbare cookie-instellingen op een fijnmazig niveau hebben verstrekt. Dit stelt bezoekers in staat om de cookies die worden gebruikt op de website te aanvaarden of te weigeren.

We gebruiken cookies om de AVEVE Retail site eenvoudiger in gebruik te maken en om onze communicatie en onze producten beter af te stemmen op jouw interesses en behoeften. Cookies kunnen ook worden gebruikt om de snelheid van jouw toekomstige activiteiten en sessies op onze websites te verbeteren. Ook gebruiken we cookies om geaggregeerde statistieken samen te stellen waarmee we inzicht kunnen krijgen in de manier waarop mensen gebruik maken van onze websites, zodat wij de structuur en inhoud van de site kunnen verbeteren. 

Er zijn twee soorten cookies die gebruikt mogen worden op de AVEVE Retail site: 'sessie-cookies' en 'blijvende cookies'. Sessie-cookies zijn tijdelijke cookies die op jouw computer/apparaat blijven totdat je de AVEVE Retail site weer verlaat. Een blijvende cookie blijft veel langer op jouw computer of totdat deze handmatig wordt verwijderd (hoe lang de cookie op jouw apparaat blijft, zal afhangen van de duur of de 'levensduur' van de specifieke cookie en de instellingen van jouw browser).

Sommige pagina’s die je bezoekt kunnen ook informatie verzamelen door middel van pixel tags (ook wel clear GIFs genaamd) die kunnen worden gedeeld met derden die onze promotionele activiteiten en website-ontwikkeling direct ondersteunen. De informatie is echter niet persoonlijk identificeerbaar, hoewel deze wel kan worden gekoppeld aan jouw persoonlijk gegevens.

De meeste internetbrowsers zijn zo ingesteld dat ze cookies automatisch accepteren. Je kan de instellingen wijzigen om cookies te blokkeren of om je te waarschuwen als er cookies worden verzonden naar jouw computer. Je kan cookies op een aantal manieren managen. Raadpleeg jouw browserinstructies of helpscherm om meer te weten te komen over hoe je de instellingen van jouw browser kunt aanpassen of wijzigen.

Indien je de cookies die wij gebruiken uitschakelt, kan dit van invloed zijn op jouw ervaring wanneer je zich op de AVEVE Retail site bevindt. Je ontvangt geen persoonlijke informatie als je een bezoek brengt aan een AVEVE Retail site.

Als je verschillende apparaten gebruikt om de AVEVE Retail site op te bekijken (bijvoorbeeld jouw computer, smartphone, tablet etc.) moet je ervoor zorgen dat elke browser op elk apparaat wordt aangepast aan jouw cookie-voorkeuren. 

Wedstrijden

Onderhavig algemeen wedstrijdreglement regelt de relatie tussen de deelnemer en AVEVE Retail, een afdeling van AVEVE NV, Aarschotsesteenweg 84, 3012 Wilsele, BTW-BE-403.552.464, de organisator. Door deel te nemen aan een wedstrijd, georganiseerd door AVEVE Retail,  aanvaardt de deelnemer dat dit algemeen wedstrijdreglement van toepassing is. Iedere deelnemer wordt derhalve geacht de inhoud van dit reglement te hebben gelezen, begrepen en zonder enige beperking te hebben aanvaard. Het wedstrijdreglement staat ter beschikking op de website www.avevewinkels.be.


 

Deelname aan de wedstrijd is gratis en houdt geen enkele aankoopverplichting in. Er kan deelgenomen worden aan de wedstrijd via de website www.avevewinkels.be. De volledige kosten voor de deelname aan de wedstrijd (internetverbinding, ...) zijn volledig ten laste van de deelnemer. In geen geval kunnen de deelnemers hun kosten voor deelname terugvorderen van de organisator. De organisatoren van deze wedstrijd kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor wijzigingen of annulatie van deze wedstrijd ten gevolge van overmacht of andere redenen. Elk geval dat niet uitdrukkelijk in dit reglement voorzien is, zal door de organisator zelf beslist worden. Tegen zijn beslissing is geen beroep mogelijk. De organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor technische problemen met de site en/of het mailsysteem. De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor elke eventuele incompatibiliteit tussen de gebruikte technologieën voor de wedstrijd en de hardware- en/of softwareconfiguratie die de deelnemer gebruikt.

Elke deelnemer kan slechts éénmalig deelnemen, namelijk met zijn unieke persoonsgegevens. Bij meer dan één deelname houdt AVEVE Retail enkel rekening met de eerste ontvangen deelname.

De periode van deelname wordt op de website uitdrukkelijk vermeld. Deelnames buiten de periode van deelname worden bijgevolg uitgesloten.

De wedstrijd staat open voor alle natuurlijke personen die gedomicilieerd zijn in België en die op het ogenblik van de wedstrijd minstens de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Minderjarigen kunnen enkel meedoen met de wedstrijd indien hij/zij de toestemming voorlegt van zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger.

Uitgesloten van de wedstrijd zijn de personeelsleden en medewerkers van AVEVE Retail, evenals iedereen die direct of indirect aan de organisatie of uitvoering van de wedstrijd heeft meegewerkt, alsook hun partners, ouders, kinderen en andere personen die bij hen inwonen.

Indien er andere voorwaarden zijn voor deelname, zullen deze per wedstrijd op de website worden meegedeeld.


 

De gegevens die de organisator van de deelnemer verzamelt zijn persoonsgegevens die onder het toepassingsgebied van de privacyregelgeving vallen. Hieronder is aangegeven welke persoonsgegevens van de deelnemer verwerkt worden, voor welk doel, op basis van welke rechtsgrond en hoe lang de persoonsgegevens bewaard worden. Meer informatie is te lezen in onze privacyverklaring.

Welke gegevens?

In het kader van een wedstrijd worden standaard de volgende gegevens van de deelnemer verzameld: voornaam, achternaam, adres (straat, huisnummer, postcode, stad), e-mailadres. Voor bepaalde wedstrijden kan het zijn dat we bijkomende gegevens opvragen, zo vragen we bij een ‘AVEVE Betaalt je serre terug-wedstrijd’ bijvoorbeeld een aankoopbewijs op. Dit omdat deelnemen aan de deze wedstrijd enkel mogelijk is als de deelnemer een serre heeft aangekocht in onze winkels.

Voor welke doelen verwerken we gegevens?

1. Deze gegevens worden gebruikt om de personen die willen deelnemen aan de wedstrijd te registreren, om hun deelname te bevestigen en om hen op de hoogte te brengen van de resultaten van de wedstrijd. Deze verwerking vindt plaats op grond van de toestemming die de deelnemer heeft gegeven op het inschrijfformulier door aan te kruisen dat hij/zij akkoord gaat met de algemene voorwaarden.

2. De organisator kan de gegevens ook gebruiken om de naam en woonplaats van de winnaar te publiceren op de winnaarspagina en op het facebook-account van de organisator.

3. Voor het beantwoorden van vragen over de wedstrijd.

4. Voor het beantwoorden van vragen over gewonnen producten en het afhandelen van garantie-verzoeken.

Hoe lang bewaren we gegevens?

De organisator houdt de gegevens van deelnemers maar bij zo lang als noodzakelijk voor de hierboven vermelde doeleinden. Wij verwijderen de persoonsgegevens van de deelnemers drie jaar na afloop van de wedstrijd.

De deelnemer heeft op elk moment het recht om kosteloos inzage te krijgen in zijn/haar persoonsgegevens. De deelnemer heeft ook het recht om kosteloos zijn/haar gegevens te laten wissen of verbeteren. Meer informatie over deze rechten en over de manier waarop de deelnemer zijn rechten kan uitoefenen, zijn te vinden in onze privacyverklaring.

Om deel te nemen aan de wedstrijd moeten de wedstrijdvraag of wedstrijdvragen en de schiftingsvraag ingevuld worden en moet de deelnemer zijn/haar persoonlijke gegevens invullen.

De winnaars zijn de personen die een juist antwoord geven op de wedstrijdvraag of wedstrijdvragen en het aantal van de schiftingsvraag het dichtst benadert.

Om deel te nemen aan een fotowedstrijd, moet er een foto ingestuurd worden en moet de deelnemer zijn/haar persoonlijke gegevens invullen.

Deelnemers verklaren voor hun deelname aan deze wedstrijd uitdrukkelijk dat zij alle auteurs- en intellectuele eigendomsrechten van de ingezonden foto’s bezitten, die zij bij aanvaarding van dit wedstrijdreglement integraal overdragen aan AVEVE, dat de foto's vrij zijn van rechten van derden en dat, indien er personen op de foto voorkomen, er geen rechten geschonden worden. Ook bewerkte foto's mogen geen beelden of delen van beelden bevatten uit online of offline media, zoals websites, magazines en/of boeken. Deelnemers vrijwaren AVEVE van iedere aanspraak door derden. Deelnemers verklaren zich akkoord dat AVEVE alle ingezonden werken mag gebruiken in publicaties van AVEVE, bijvoorbeeld op de website, in marketingmateriaal e.a.

De winnaars zijn de personen waarvan de foto's worden uitgekozen door een AVEVE-jury.

Het aantal winnaars wordt uitdrukkelijk vermeld in de wedstrijd op de website. Ook de te winnen prijs (inclusief waarde) wordt telkens in de wedstrijd uitdrukkelijk aangegeven op de website. Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend.

De winnaars worden bekend gemaakt op onze website www.avevewinkels.be. De winnaars worden tevens persoonlijk verwittigd. Zij vernemen dan de praktische afspraken. De prijs mag in geen geval worden omgeruild voor andere goederen of tegen een geldwaarde. De winnaars aanvaarden dat het adres zowel voor identificatie van de winnaar wordt gebruikt, als voor de eventuele publicatie van de naam, voornaam en woonplaats in de pers en op de website. De winnaars gaan eveneens akkoord met een eventuele fotografische of audiovisuele reportage, zonder bijkomende vergoedingen dan de overhandiging van de prijs.

De lijst van de winnaars kan hier geconsulteerd worden. Er wordt geen correspondentie gevoerd betreffende het reglement, de vraag of het mechanisme van de wedstrijd, noch telefonisch, noch schriftelijk. De lijst van winnaars kan geen voorwerp uitmaken van betwisting en kan alleen door AVEVE herroepen worden, indien gebleken is dat er sprake is van fraude, misbruik, misleiding of bedrog van één van de deelnemers.

Naast deze algemene voorwaarden met betrekking tot de door AVEVE Retail georganiseerde wedstrijden, verklaren de deelnemers ook de algemene voorwaarden en de privacy verklaring van de Website AVEVE Retail gelezen te hebben en zich hiermee akkoord verklaard te hebben. De algemene voorwaarden kunt u hier raadplegen en de privacyverklaring hier.


Website

Alle intellectuele eigendomsrechten van deze website behoren toe aan AVEVE Retail of aan de bedrijven die aan ons gelinkt zijn. Of ze werden opgenomen met de toestemming van de eigenaar.

Die intellectuele eigendomsrechten omvatten ook de auteursrechten en merkrechten op alle:

 • teksten
 • afbeeldingen
 • geluiden
 • software
 • video
 • andere materialen

Het is verboden om geheel of delen van de inhoud van deze website te gebruiken, zonder dat je daarvoor de toestemming kreeg.

Je mag informatie van de website wel overnemen voor informatieve, niet-commerciële en persoonlijke doeleinden. Onder ‘overnemen’ verstaan we: een gedeelte van de website printen, downloaden of verspreiden. Opgelet: je bent wel verplicht om in alle kopieën de volgende vermelding op te nemen: ‘Copyright © AVEVE Retail. Alle rechten voorbehouden’. Twijfel je of jouw gebruik van de informatie aan deze voorwaarde voldoet? Mail je vraag dan naar info@avevewinkels.be.

Zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming ben je dus niet gemachtigd om:

 • (een kopie van) (een gedeelte van) de website, en/of van de daarop vermelde merken, te gebruiken voor commerciële doeleinden
 • (een gedeelte van) de website te wijzigen, of op te nemen in een ander medium, zoals een papieren document, een weblog, je eigen website, ... 

AVEVE Retail stelde de inhoud van deze website met de grootste zorg samen. Het doel van deze website is louter informatief. Dat betekent dat AVEVE Retail niet kan garanderen dat de inhoud van de website helemaal juist, actueel en volledig is. Ook staan we niet in voor eventuele fouten of storingen in de werking van de website.

Wordt er op de website verwezen naar producten of diensten? Dan is dat geen garantie dat we dat product of die dienst ook verkopen of leveren. Vermelde prijzen zijn informatief en dus niet bindend. Wil je de juiste prijs van een product of dienst weten? Neem dan contact op met je winkel. AVEVE wijst erop dat de prijzen kunnen verschillen van land tot land en dat de op de website aangeduide prijzen, de adviesprijzen voor de Belgische markt weergeven, die hier louter ter informatie worden weergegeven en waarvan dus kan afgeweken worden.

Voor zover wettelijk toegestaan, zijn AVEVE Retail en de bedrijven die aan ons gelinkt zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat door het gebruik van de website. Hetzelfde geldt voor bezoeken van andere webpagina’s, die aan de website gekoppeld zijn. Wij zijn dus niet verantwoordelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit bijvoorbeeld:

 • handelingen die ingegeven zijn door informatie die je vindt op deze website
 • storingen in het gebruik van de website
 • onjuiste, onvolledige of niet-actuele informatie
Deze website linkt naar andere webpagina’s, als aanvulling op onze eigen informatie. Dat gebeurt bijvoorbeeld via een hyperlink, banner of button. AVEVE Retail heeft niet noodzakelijk een band met deze sites of met de eigenaars ervan. We zijn dus ook niet verantwoordelijk voor deze andere webpagina’s, noch voor de informatie die je erop vindt. 

Bezorg je ons informatie of ander materiaal? Dan aanvaard je dat we deze elementen mogen gebruiken. En garandeer je dat het gebruik van de informatie of het materiaal:

 • Geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden;geen schade berokkent aan derden.
 • Als gebruiker kun je zelf informatie plaatsen in bepaalde secties van de website. AVEVE Retail is voor deze berichten niet verantwoordelijk of aansprakelijk – het is voor ons niet mogelijk om de posts vooraf te controleren. AVEVE Retail heeft op elk moment het recht om deze informatie in te korten, te wijzigen of te verwijderen.
 • Indien het gebruik van de informatie of het materiaal door AVEVE schade berokkent aan derden, wordt de gebruiker hiervoor volledig verantwoordelijk gesteld en vrijwaart zij AVEVE voor elke aanspraak van derden ingevolge het gebruik van de informatie of het materiaal.
Sta je op het punt om je persoonsgegevens in te vullen op deze website? Lees dan eerst aandachtig onze privacyverklaring. Dat document is van toepassing op de behandeling van jouw data. 

AVEVE Retail wil dat jouw websitebezoek vlekkeloos verloopt. Heb je dus een vraag of een klacht over de website? Neem dan zeker contact op met AVEVE Retail. Je mailt ons op info@avevewinkels.be. Of contacteert ons schriftelijk op:

AVEVE Retail
t.a.v. Dienst Marketing
Aarschotsesteenweg 80
3012 Wilsele

AVEVE Retail heeft het recht om op elk moment wijzigingen en correcties aan te brengen op de website en/of in de gebruiksvoorwaarden ervan. Dat mag zonder voorafgaande kennisgeving.

Zowel het gebruik van de website als de gebruiksvoorwaarden vallen onder de Belgische wetgeving. Eventuele geschillen in verband met deze website worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Leuven.