Algemeen

Activiteiten

Onderhavige algemene voorwaarden regelen de relatie tussen de deelnemer (“je”, “jij”), en AVEVE Retail, een afdeling van AVEVE NV, Tiensevest 132 te 3000 Leuven, BTW-BE-403.552.464 (“wij”, “ons”, “de organisator”). Door de website van AVEVE Retail te gebruiken, of je in te schrijven voor een activiteit, aanvaard je dat deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. Deze algemene voorwaarden zijn enkel van toepassing bij een door AVEVE Retail georganiseerde activiteit en niet op activiteiten, door AVEVE Retail aangeboden, doch door derde, externe partijen georganiseerd.

AVEVE Retail organiseert activiteiten waarop je je kan inschrijven.

De aangeboden activiteiten zijn uitsluitend bestemd voor deelname op de geplande locaties, ze worden op geen andere plaats aangeboden.

Afbeeldingen in communicaties met betrekking tot AVEVE Retail, zoals website, brochures, folders, enz. zijn louter illustratief en decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of afwijken van de activiteit.

Je kan je inschrijven voor onze activiteit zolang er plaatsen beschikbaar zijn. Wij trachten de activiteit steeds met de grootst mogelijke zorg samen te stellen. Wij zijn echter niet aansprakelijk in geval van materiële, zet- of drukfouten.

Wij behouden ons het recht om ingeplande activiteit te annuleren, zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn. Bij elke annulatie, door AVEVE Retail, zullen we je de inschrijvingskost terugbetalen. Let op: indien je je online hebt ingeschreven en bijgevolg online hebt betaald, zal de inschrijvingskost automatisch terugbetaald worden binnen de tien dagen na de annulering van de activiteit. Indien je je in de winkel hebt ingeschreven en bijgevolg in de winkel hebt betaald, zal je tot de winkel moeten wenden voor de terugbetaling.

De prijzen slaan uitsluitend op de activiteit zoals het woordelijk wordt omschreven. Alle prijzen zijn inclusief BTW.

Je dient je online te registreren om jezelf en/of meerdere personen in te schrijven voor een bepaalde activiteit.

Bij online betalende inschrijving zal je een verzoek tot betaling krijgen van de betreffende activiteit. Je inschrijving zal pas definitief zijn na de betaling van de activiteit. Bij online betaling wordt je inschrijving door ons bevestigd per e-mail, waarna je inschrijving pas definitief zal zijn.

Indien je in de winkel inschrijft dien je de gevraagde informatie aan de winkel mee te delen, alsook in de winkel te betalen. Het is dus niet verplicht om online te registreren in dat geval.

Elke inschrijving kan je tot 2 dagen voor de start van de activiteit kosteloos annuleren. Nadien zal een terugbetaling niet meer worden toegelaten.

Indien je een activiteit ‘aankoopt’ via internet en het daardoor een verkoop op afstand betreft, dienen wij te voldoen aan een aantal wettelijke vereisten en heb je een herroepingsrecht. De herroepingsperiode start bij het sluiten van de overeenkomst en op het moment van bevestiging van je inschrijving en geeft je de mogelijkheid om zonder kosten gedurende die 14 dagen te annuleren. Je hebt echter geen recht op herroeping wanneer de bestelde dienst begint of aanvangt tijdens de herroepingsperiode. Je gaat er daarom mee akkoord dat in geval je definitieve inschrijving minder dan 14 dagen voor de betrokken activiteit plaatsvindt, je geen recht hebt op herroeping van de overeenkomst, onder voorbehoud van de mogelijkheid tot annulering, zoals in voorgaande paragraaf beschreven staat.

Gedurende de activiteiten verwachten we van alle deelnemers, begeleiders en instructeurs, dat zij zich respectvol opstellen ten opzichte van elkaar.

Ingeval een deelnemer vrijwillig of opzettelijk schade berokkent aan onze eigendommen of deze van andere aanwezigen zal deze deelnemer deze schade integraal vergoeden.

Ingeval een deelnemer vrijwillig of opzettelijk lichamelijke schade berokkent aan een andere deelnemer, begeleider of instructeur, kan AVEVE Retail hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Ingeval er bij activiteiten overschotten zijn van de bereide etenswaren, kunnen de deelnemers de mogelijkheid krijgen om deze mee te nemen. Elke meename van overschotten gebeurt op eigen risico. Wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de bewaring en het transport van deze overschotten noch van enige mogelijke schade ten gevolge van deze overschotten.

Wij behouden ons het recht voor om naar eigen inzichten een goodiebag te voorzien op het einde van de activiteit. De goodiebag wordt naar eigen goeddunken samengesteld. Deelnemers die niet aanwezig zijn op de activiteit hebben geen recht op een goodiebag.

De beslissing om al dan niet een goodiebag te voorzien ligt uitsluitend en geheel bij ons.

Wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de bewaring en het transport van deze goodiebag noch van enige mogelijke schade ten gevolge van het foutief gebruik van de producten in deze goodiebag.

De persoonsgegevens die de organisator van de deelnemer verzamelt, vallen onder toepassing van de wet van 8 december 1992, aangepast volgens de wet van 08/12/1992, m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, hierna “privacywet” genoemd. Ze worden opgenomen in het klantenbestand van AVEVE. Deze persoonsgegevens kunnen gebruikt worden om de deelnemer  te contacteren over de wedstrijd. De deelnemer heeft steeds inzage- en verbeteringsrecht, en zulks conform de privacywet.

De organisator kan de persoonsgegevens ook voor direct marketing doeleinden gebruiken. De deelnemer dient hiervoor het uitdrukkelijk daarvoor bestemde vakje aan te kruisen.

AVEVE Retail biedt u ook de mogelijkheid aan om in te schrijven op activiteiten, door externe partijen georganiseerd.

In geval van extern georganiseerde activiteiten, verwijst AVEVE Retail naar de algemene voorwaarden van deze externe organisator en is AVEVE Retail niet aansprakelijk voor enige schade, die hier uit zou kunnen volgen. 

Naast deze algemene voorwaarden met betrekking tot de door AVEVE Retail georganiseerde activiteiten, verklaren de deelnemers ook de algemene voorwaarden van de Website AVEVE Retail gelezen te hebben en zich hiermee akkoord verklaard te hebben. Deze algemene voorwaarden kunt u hier raadplegen.
Privacyverklaring

AVEVE Retail hecht veel belang aan de bescherming van jouw privacy. En dus zorgen we ervoor dat je persoonlijke gegevens veilig zijn. Deze Privacyverklaring vertelt je:

 • welke soorten persoonlijke informatie we verzamelen
 • hoe we je gegevens gebruiken
 • wat we doen om je privacy te beschermen

Al je gegevens worden met de grootste zorg behandeld, volgens de privacywet van 8 december 1992.

De persoonlijke gegevens die we van onze klanten verzamelen, kaderen in het My AVEVE-programma. Raadpleeg hiervoor de specifieke algemene voorwaarden.

AVEVE Retail verzamelt:

 • de gegevens die je zelf invult op het inschrijvingsformulier of die je invult tijdens het online registratieproces: je naam, telefoonnummer, adres, e-mail, interesses, …
 • je aankoopgegevens

We gebruiken deze informatie alleen om onze dienstverlening te verbeteren. Bijvoorbeeld voor analyses, die we benutten om onze communicatie en ons assortiment beter af te stemmen op jouw vragen en interesses. Zo kunnen we je regelmatig interessante en relevante berichten sturen. Dat doen we uiteraard met het grootste respect voor je privacy. 

AVEVE Retail slaat de gegevens op die jij met ons deelt wanneer je:

 • je inschrijvingsformulier invult
 • je het online registratieproces doorloopt
 • je je MyAVEVE-kaart gebruikt
 • je inlogt op de website
 • je inschrijft op activiteiten
 • je inschrijft voor wedstrijden

Jouw persoonlijke informatie wordt alleen gebruikt voor de verbetering van onze dienstverlening. Ze wordt dus niet voor andere doeleinden ingeschakeld, en ook niet langer bewaard dan nodig. Bovendien worden je gegevens nooit doorgegeven aan derden.

Je hebt op elk moment het recht om je gegevens in te kijken, te corrigeren of te verwijderen – zoals de privacywet voorschrijft.

E-commerce
Wij zijn:
AVEVE NV, afdeling Retail (hierna AVEVE of wij)
Maatschappelijke zetel: Tiensevest 132,3000 Leuven
Klantendienst: Aarschotsesteenweg 80,3012 Wilsele

Bezoekadres: voor de adressen van onze winkels, kijk hier: http://avevewinkels.be/winkels
E-mailadres: webshop@aveve.be
Tel. Klantendienst: 0032(0)800/18 380
Bereikbaarheid: Van maandag t.e.m. vrijdag vanaf 9.00 tot 17.00 uur
Ondernemingsnummer: 403 552 464
BTW-nummer: BE 0403.552.464
Contactformulier: http://avevewinkels.be/contact

Jij bent:
een consument die gebruik wilt maken van het aanbod van AVEVE en via deze website tot aankoop wilt overgaan.
Onze algemene voorwaarden hebben betrekking op de verkoop van alle producten en diensten, die door AVEVE aan jou als consument worden aangeboden via de website en waarvan de overeenkomst op afstand tot stand komt. Door gebruik te maken van deze diensten verklaar je je akkoord met deze algemene voorwaarden.

Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn. Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat een bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.

Deze website is een wegwijzer bij het zoeken naar informatie over de producten en diensten van AVEVE. De voorwaarden voor het gebruik van de website lees je via deze link. Via deze website heb je ook de mogelijkheid om producten te kopen en in te schrijven op elektronische communicatie of communicatie per post en andere inlichtingen.

AVEVE behoudt zich het recht voor om, ten allen tijde en voor om het even welke reden, de inhoud van deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen zonder voorafgaande kennisgeving.

Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.

AVEVE beschrijft altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we jou verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. Als AVEVE gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Vergissen is echter menselijk en als AVEVE zich overduidelijk vergist heeft, zijn we niet verplicht om jou een overeenkomstig goed te leveren.

Indien je wenst in te gaan op ons aanbod, en over te gaan tot aankoop van het product en/of de dienst, voeg je het product en/of de dienst toe aan je winkelmandje. Nadien geef je je contactgegevens en facturatiegegevens in. In de laatste stap krijg je een overzichtspagina, aanvaard je onze algemene voorwaarden, te raadplegen op de website, en bevestig je je betaling door het indrukken van de bestelknop met als bijschrift “bestelling met betalingsverplichting”. Als je deze stappen hebt doorlopen en van zodra AVEVE de goedkeuring heeft gekregen van de betalingstransactie door de uitgever van de kredietkaarten, debetkaarten of paybuttons, is je aankoop definitief en is er een overeenkomst tussen ons tot stand gekomen. Wij zullen je per e-mail een bevestiging overmaken van jouw bestelling. Een link naar de algemene voorwaarden wordt toegevoegd aan de bevestigingsmail.

Zolang de ontvangst van je bestelling niet door AVEVE is bevestigd, is er geen overeenkomst tot stand gekomen.

Gezien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft AVEVE passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige wegomgeving. Gezien je elektronisch kan betalen, zal AVEVE daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

AVEVE kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of je aan je betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien AVEVE op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

AVEVE zal uiterlijk bij levering van het product en/of de dienst, volgende informatie schriftelijk of op zodanige wijze meesturen, dat deze door jou op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen:

 • Het bezoekadres (en openingsuren) van AVEVE-winkel waar je met klachten terecht kan;
 • De voorwaarden waaronder en de wijze waarop je van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 • De informatie over garanties;
 • De wijze van aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 • Indien je een herroepingsrecht hebt, het modelformulier van herroeping.
Het eigendomsrecht en het risico van de geleverde goederen gaat van AVEVE over op de klant na ontvangst of afgifte van de goederen aan de klant en na volledige betaling van de prijs.

Het aan jou verleende herroepingsrecht is enkel van toepassing indien de overeenkomst via de website werd gesloten.


Het herroepingsrecht houdt in dat je het recht hebt te beslissen dat je de goederen en/of diensten niet wilt houden en bedraagt 14 dagen vanaf de levering van het goed of het sluiten van de overeenkomst indien het om een dienst gaat. Je hoeft hiervoor geen reden op te geven, noch enige boete te betalen. De goederen moeten terugbezorgd worden ten laatste 14 dagen na melding van de retour. Deze terugbezorging gebeurt op eigen kosten. Binnen de 14 dagen nadat AVEVE de goederen heeft teruggekregen, wordt de volledige aankoopprijs ervan terugbetaald.


De genoemde bedenktijd van 14 dagen gaat in op de dag nadat jij of een vooraf door jou  aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

 1. Als je in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop jij, of een door jou aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. AVEVE mag, mits zij jou hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

 2. Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen


Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag je ze enkel in die mate uitpakken of behandelen als nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Als je de goederen terugstuurt, moet dit gebeuren samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat.


Het terug bezorgen van de goederen, dient te gebeuren aan de door jou tijdens je bestelling aangeduide AVEVE-winkel, tenzij anders expliciet overeengekomen.


De kosten van het terugzenden van de goederen komen voor jouw rekening.


Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen of tot je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.


Formulier voor herroeping. Om je herroepingsrecht snel en correct uit te oefenen, kan je het hieronder vermelde formulier invullen en dit opsturen naar Klantendienst – Aarschotsesteenweg 80, 3012 Wilsele


“MODELFORMULIER VOOR HERROEPING


Ik deel AVEVE NV hierbij mee dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/ diensten herroep:


Ordernummer:


Naam klant:


Telefoonnummer overdag


E-mail


Adres klant:


Besteld op:


Ontvangen op:


Reden van herroeping:


Producten/diensten van herroeping:


IBAN rekeningnummer:


Naam rekeninghouder:


Naam Bank:


 - Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 - DatumHet herroepingsrecht geldt niet:

 • Voor de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;

 • Voor de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten (bijvoorbeeld brandstoffen);

 • Voor de ter beschikking stelling van diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding indien in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering voorzien is;

 • Voor gepersonaliseerde of op maat gemaakte producten;

 • Voor goederen die gemonteerd zijn en niet meer in de originele staat kunnen gedemonteerd worden.

De prijzen van AVEVE zijn inclusief alle belastingen, BTW, recupel, taksen en diensten. AVEVE kan bovenop de prijs ook de verzendkosten aanrekenen. Dit wordt dan duidelijk aangegeven vooraleer de bestelling definitief is.

Producten en/of diensten aangekocht op de webshop van AVEVE worden door jou voor de levering betaald. Er zal geen levering gebeuren, zolang het volledige aankoopbedrag niet wordt betaald. De prijs, inclusief eventuele leveringskosten, moet dus integraal betaald zijn voor de levering.

Promoties en speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt. Voor gevolgen van zet-of drukfouten in de prijzen of artikelen, afwijkingen in afbeeldingen of tussentijdse wijzigingen in ontwerpen kan AVEVE niet aansprakelijk gesteld worden.

AVEVE behoudt zich het recht voor om bestellingen eenzijdig te annuleren wanneer blijkt dat de prijsaanduidingen en/of de productomschrijvingen van (een) product(en) en eventuele gecombineerde opties op de website ingevolge een technische of menselijke tekortkoming foutief aangeduid zouden zijn.

 

Jouw bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we voor jouw betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van jouw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt

Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het "slotje" in de onderste statusbalk van je browser.

Wij aanvaarden enkel de volgende betaalmiddelen Visa, MasterCard, Bancontact/Mister Cash, KBC/CBC-betaalknop, ING Home Pay, Belfius Direct, Ideal, Giropay, Refunds en overschrijvingen.

AVEVE garandeert dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. AVEVE garandeert je natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten.

AVEVE hanteert de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar voor consumptiegoederen. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed tot 2 jaar na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen.

Een eventueel gebrek of defect moet binnen de 2 maanden na vaststelling worden gemeld bij AVEVE. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na de levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen. Na 6 maanden zal je zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was.

Gedurende de voormelde periode verbindt AVEVE zich ertoe het defecte artikel (of onderdeel ervan) kosteloos te vervangen of te herstellen, behalve als dat onmogelijk of buiten verhouding zou zijn. Indien je  geen aanspraak kan maken op herstelling of vervanging heb je het recht een passende prijsvermindering of ontbinding van de koopovereenkomst te eisen. Ontbinding van de koopovereenkomst kan evenwel niet worden gevraagd, indien het gebrek van geringe betekenis is.

Jij kan de wettelijke garantie echter niet inroepen voor termijnwijzigingen of wijzigingen van leveringsplaats of voor gebreken waarvan jij kennis had op het ogenblik van de aankoop.

Zijn onder meer uitgesloten van de wettelijke garantie:

 • alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade na de levering veroorzaakt aan het toestel (b.v. door oxidatie, schokken, val,...);
 • de vervanging van toebehoren of hulpstukken die regelmatig dienen te worden vervangen;
 • defecten ten gevolge van brand, waterschade, bliksem, ongevallen, natuurrampen;
 • defecten veroorzaakt door opzet, nalatigheid of door een onoordeelkundige behandeling, slecht onderhoud of abnormaal gebruik of het gebruik van het toestel strijdig met de voorschriften van de fabrikant;

Om een beroep te doen op de garantie, moet je de originele factuur of aankoopbewijs kunnen voorleggen. De garantietermijn neemt aanvang op het moment van levering. De garantie kan enkel ingeroepen worden ten aanzien van AVEVE. Indien rechtstreeks beroep wordt gedaan op de fabrikant, zijn de eventuele kosten niet ten laste van AVEVE. In geval van tussenkomst door een niet door AVEVE aangewezen derde, vervalt de garantie. Voor producten die gebruikt worden voor niet-private doeleinden gelden de beperkende garantievoorwaarden van de fabrikant/invoerder.

De wijze van levering wordt aangegeven in een bevestiging per e-mail aan jou. In functie van de beschikbare voorraad worden de bestelde producten geleverd.

De leveringen worden uitgevoerd door verschillende externe partners, afhankelijk van de bestelde producten.

Alle goederen die je thuis laat leveren worden geleverd op het door jou tijdens de bestelling aangegeven adres. Dit kan een thuisadres zijn of u kan ook laten leveren in een AVEVE-winkel in de buurt. Er kan aan jou een identiteitsbewijs gevraagd worden. Jij tekent voor ontvangst van levering, door middel van aftekening van een leveringsbon. Wanneer je een artikel uit de webshop van AVEVE bestelt en ervoor kiest dit bij een AVEVE winkel te België af te halen staat het enkele dagen later, in functie van de voorraad, klaar in een AVEVE winkel te België naar keuze. AVEVE is gerechtigd, ingeval de goederen niet door jou werden afgehaald na twee elektronische berichten of e-mails, uiterlijk binnen de termijn van 1 maand, de overeenkomst als verbroken te beschouwen. De betaalde prijs wordt in dat geval terugbetaald, onder aftrek van een forfaitaire schadevergoeding van 25% van de aankoopprijs.

De transportkost wordt duidelijk aangegeven bij het artikel nog vooraleer de bestelling geplaatst is.

De levertermijn is afhankelijk van het bestelde artikel. De levertermijn wordt duidelijk aangegeven bij het artikel nog vooraleer de bestelling geplaatst is, doch is louter indicatief en niet bindend voor AVEVE.

De levering omvat enkel het bezorgen van het artikel en niet de montage ervan, tenzij uitzonderlijk vermeld. De leveringsvoorwaarden worden eveneens opgenomen per artikel.

Indien je verscheidene artikelen bestelt van verschillende leveranciers, zal de levering niet samen geschieden. De leveranciers zullen elk afzonderlijk met jou contact opnemen om een leveringsdatum af te spreken.

Thuisleveringen gebeuren enkel in België.

De verzendingen gebeuren steeds op risico van AVEVE. Als je ons echter goederen terugzendt, ben jij verantwoordelijk voor het transport.

Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 3 dagen melden. Neem hiervoor contact op met de klantendienst zodat naar een gepaste oplossing gezocht kan worden.Je kan de goederen uitsluitend terugbezorgen aan de door jou online aangeduide AVEVE-winkel. 

We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die AVEVE heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door jou werden ontvangen.

Indien je beschikt over een My AVEVE kaart, zullen de te ontvangen punten via automatisch worden toegevoegd aan je gespaarde saldo in de winkel. My AVEVE kortingsbonnen kunnen enkel in de homewinkel en niet via de webshop worden geïnd.

Meer informatie omtrent de werking van de My AVEVE kaart, vind je op de website onder algemene voorwaarden My AVEVE.

In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, ...

AVEVE is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden, ook niet van aangestelden of werknemers, tenzij opzet of grove fout.

De aansprakelijkheid van AVEVE is steeds beperkt tot de rechtstreekse, persoonlijk geleden schade en kan nooit meer bedragen dan de aankoopprijs van het product  en/of de dienst.

AVEVE is niet aansprakelijk voor verlies of schade bij gebruik van een product en/of dienst.

AVEVE kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele schade die een je ondervindt bij een bezoek aan de AVEVE-website, bij eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische publicatie van de website of bij de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de website.

AVEVE levert alle redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat de haar toevertrouwde informatie correct is op het moment van opname in haar bestanden, wat niet belet dat er zich in deze bestanden steeds onvolledige, onnauwkeurige of niet meer actuele informatie kan bevinden.

Deze website geeft links of referenties naar andere sites. AVEVE heeft geen enkele zeggenschap over deze websites. AVEVE kan bijgevolg niet aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan. Het verzenden van en naar de AVEVE-website van illegale materialen, zoals bedreigende, lasterlijke, discriminerende, racistische, obscene of pornografische materialen die in strijd zijn met de nationale of internationale wetgeving, is verboden.

AVEVE heeft de mogelijkheid om gebieden op de website waar gebruikers communicatie verzenden te controleren. AVEVE is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze communicatie.

AVEVE behoudt zich het recht om gegevens verzonden door gebruikers te verwijderen van haar website indien deze niet overeenstemmen met de doeleinden van de website.  

AVEVE kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor internetfraude door derden, zoals onder meer valse cadeau- of waardebonnen, wedstrijden, invorderingen, enz. Bij twijfel over acties, promoties en/of andere handelingen onder het AVEVE logo adviseren wij steeds de klantendienst te raadplegen.

Als je klachten zou hebben over onze goederen of diensten, kan je ons contacteren via 

Schriftelijk:

AVEVE NV, afdeling Retail, klantendienst 

Aarschotsesteenweg 80, 3012 Wilsele,3000 Leuven

e-mailadres: webshop@aveve.be

 

Telefonisch of via chat:

Tel. Klantendienst: 0032/800/18 380 

Chat: http://avevewinkels.be/Contact - Bereikbaarheid: Van maandag t.e.m. vrijdag vanaf 9.00 tot 17.00 uur

 

Via website:

 Contactformulier: www.avevewinkels.be/contact

 

We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.

Als je klacht niet opgelost geraakt, kan je steeds terecht bij de Consumentenombudsdienst voor een buitenrechtelijke regeling van consumentengeschillen.

 

Consumentenombudsdienst

North Gate II

Koning Albert II-laan 8

1000 Brussel

Tel: 0032/2 702 52 00

Fax: 0032/2 808 71 29

e-mail: contact@consumentenombudsdienst.be

web: www.consumentenombudsdienst.be

 

Tevens is er de mogelijkheid om beroep te doen op online bemiddeling via het Europese “online dispute resolution” platform (ODR-platform) via volgende link: http://ec.europa.eu/odr/ 

Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de rechtbanken van Leuven (België) bevoegd.  Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar Boek VI “Marktpraktijken en Consumentenbescherming” van het wetboek Economisch Recht.

Bij AVEVE hechten we belang aan de privacy en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze klanten en websitebezoekers.

Vandaar dat we een uitgebreide privacyverklaring hebben opgenomen op onze website.

Deze privacyverklaring heeft de bedoeling je te informeren over hoe we bij AVEVE jouw persoonsgegevens verwerken en er zorg voor dragen.

U vindt deze privacyverklaring hier.

In het kader van de AVEVE webshop verzamelen, gebruiken en bewaren we je gegevens voor verschillende doelen.

Voor je bestellingen verwerken we je naam, je adresgegevens, je e-mailadres, je betaalgegevens en je telefoonnummer.

De betalingen die je doet via KBC paypage, worden verwerkt door onze betrouwbare partners KBC en Ingenico. Zij verwerken jouw transactiegegevens met het oog op een veilige betaling. Transactiegegevens zijn de gegevens die je overmaakt op de Paypagewebsite voor de verwerking van je bestelling.

De gegevens die we verwerken voor jouw bestellingen gebruiken we enkel om je bestellingen te bezorgen en om je op daarover op de hoogte te houden. We bezorgen je gegevens ook aan anderen, zoals bezorgdiensten of ons distributiecentrum om jouw bestelling ter plaatse te krijgen.

De bezorgdienst waar we momenteel mee werken is Post NL.
Om je bestelling te kunnen leveren, geven we je naam, leveringsadres, telefoonnummer en emailadres door aan Post NL.
Meer informatie over hoe Post NL omgaat met jouw gegevens vind je op www.postnl.be/privacyverklaring. Voor vragen omtrent de verwerking van je gegevens voor het bezorgen van je bestelling, kan je een mail sturen naar: privacy@postnl.nl.

De verwerking van je transactiegegevens door Ingenico heeft tot doel: AVEVE ondersteunen bij eventuele onregelmatigheden of problemen met PayPage, een globaal overzicht verschaffen op de werking van het AVEVE Paypage-account en het strijden tegen fraude met de bankkaart.

Deze gegevensverwerkingen zijn noodzakelijk om de overeenkomst uit te voeren (met name de aankoop, betaling en levering van een product en/of dienst) en worden niet langer bewaard dan nodig voor het uitvoeren van de overeenkomst.

AVEVE neem de nodige organisatorische en veiligheidsmaatregelen om het verwerken van de klantgegevens veilig te laten verlopen conform de huidige privacyregelgeving.

AVEVE voorziet in de nodige technologische veiligheidsmaatregelen om deze gegevens zo goed mogelijk te beschermen.

My AVEVE

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aanvragen en het in het bezit hebben van een klantenkaart, de “My AVEVE-kaart “ genoemd. Het AVEVE klantenkaartprogramma wordt beheerd door en de My AVEVE-kaart is eigendom van: NV AVEVE, Tiensevest 132 te 3000 Leuven.

De My AVEVE-kaart kan gebruikt worden in alle My AVEVE winkelpunten.

De My AVEVE-kaart wordt gratis en zonder enige aankoopverplichting afgeleverd en kan uitgereikt worden aan elke natuurlijke persoon ouder dan 18 jaar alsook aan rechtspersonen. Om een klantenkaart te verkrijgen dient men het My AVEVE-inschrijvingsformulier volledig in te vullen. Bij gebreke hieraan behoudt AVEVE zich het recht voor om niet te beantwoorden aan de aanvraag. De houder van de My AVEVE-kaart verplicht zich ertoe AVEVE te verwittigen over elke wijziging die zou optreden in de informatie meegedeeld op het inschrijvingsformulier, de adreswijzigingen in het bijzonder. Deze verwittiging gebeurt via het aanpassen van de gegevens in je profiel op de website of via mail (info@avevewinkels.be) of via het volgende nummer: 016/298 248.

De My AVEVE-kaart kan in geen enkel geval aangewend worden als krediet- of garantiekaart.

De voordelen van de My AVEVE-kaart worden toegekend onder vorm van punten per aankoopschijf in overeenstemming met de aankondigingen in het winkelpunt. Bepaalde artikels kunnen recht geven op extra punten.

De punten hebben een waarde van € 0.01 per aankoopschijf van € 1. Van zodra er 250 punten (2,5 EUR) gespaard zijn, verschijnt op je kassaticket van je homewinkel de boodschap dat je bij je volgende aankoop een korting krijgt. Deze korting wordt in mindering gebracht bij je volgende aankoop in deze winkel op vertoon van je My-AVEVE kaart. De naam van de winkel wordt steeds vermeld op het kassaticket. Punten sparen kan in een ander My AVEVE winkelpunt dan hetgene van inschrijving. In dat geval, moet een termijn van 48u in acht worden genomen voor de opname van de punten in het systeem. AVEVE behoudt zich het recht voor om op elk moment de eenheidswaarde van de punten, alsook de minimumwaarde van de waardebons te wijzigen. Een terugbetaling in contant geld is uitgesloten. De tegenwaarde van de gespaarde My AVEVE punten kunnen terugbetaald worden per overschrijving. Hiervoor dient de klant een schriftelijke vraag te richten aan: AVEVE Retail, Aarschotsesteenweg 80/001 te 3012 Wilsele, met vermelding van zijn kaartnummer en rekeningnummer.

De My AVEVE-kaart is persoonlijk, niet overdraagbaar en niet verenigbaar met andere My AVEVE-kaarten. Bij wijze van controle mag een identiteitsbewijs gevraagd worden.

AVEVE behoudt zich het recht voor om op elk moment de uitreiking van de kaart stop te zetten of het “My AVEVE” programma op te heffen. In dat geval zullen de kaarthouders kunnen genieten van de punten die zij hadden verzameld tot de datum van ophef.

Om te genieten van de voorziene voordelen, moet de My AVEVE-kaart voorgelegd worden vooraleer de aankopen worden afgerekend.

Wanneer de My AVEVE-kaart gedurende meer dan 1 jaar niet wordt gebruikt, alsook in geval van frauduleus gebruik van de kaart, kan deze worden gedesactiveerd, ongeacht vervolgingen die in dit laatste geval tevens ingesteld kunnen worden. Bij desactivering verdwijnen de verworven voordelen.

In geval van verlies of diefstal van de My AVEVE-kaart, kan een nieuwe kaart verkregen worden na het invullen van een formulier aan te vragen bij een My AVEVE winkelpunt. De tot op dat ogenblik verzamelde punten zijn echter verloren. AVEVE aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor diefstal of ander verlies van de klantenkaart, noch voor onbevoegd gebruik van en/of frauduleus handelen van welke aard ook met de klantenkaart.

In geval van problemen bij het gebruik van de kaart, kan de houder van de My AVEVE-kaart zich wenden tot 016/298 248, mailen naar info@avevewinkels.be of schrijven naar AVEVE Retail, Aarschotsesteenweg 80/001, 3012 Wilsele, die zal trachten een oplossing te vinden binnen de kortste termijn, zonder dat AVEVE hieromtrent aansprakelijk kan geteld worden of om het even welke schadevergoeding hieromtrent verschuldigd is.

Het bestand van de My AVEVE-kaart word beheerd door DMSB.

AVEVE behoudt zich het recht voor om de huidige algemene voorwaarden te wijzigen zonder dat dit de kaarthouder het recht geeft op een of andere schadevergoeding. Gaat hij niet akkoord met de nieuwe algemene voorwaarden, dan kan de kaarthouder het My AVEVE winkelpunt van inschrijving, zonder enige andere formaliteiten inlichten over de stopzetting van zijn lidmaatschap.

Elk gebruik van de My AVEVE-kaart is onderworpen aan het huidig reglement en aan het Belgisch recht. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van Leuven bevoegd.

Cookies

Welkom op de AVEVE Retail website. Dit cookiebeleid is bedoeld om je te informeren over hoe wij informatie over jou verzamelen met behulp van cookies en andere volgtechnologieën, wanneer je onze website bezoekt.

De Europese wetgeving vereist dat ondernemingen die cookies via websites op de computers van bezoekers plaatsen, daarvoor hun ‘toestemming’ bekomen na duidelijk en volledig te hebben uitgelegd hoe cookies op de websites worden gebruikt.

Mede daardoor heeft AVEVE Retail een geschikte strategie bepaald om toestemming te krijgen voor de cookies die op deze website worden gebruikt. Bepaalde soorten cookies kunnen in aanmerking komen voor wettelijke vrijstellingen en wanneer dat het geval is, hoeven we geen toestemming te vragen voor zulke cookies.

Bij het bezoeken van de website wordt er een pop up getoond die je informeert over cookies op deze website.  Alle informatie met betrekking tot deze cookies kan je in deze cookieverklaring lezen. Indien je niet akkoord gaat met het gebruik van cookies, kan dit van invloed zijn op jouw gebruikservaring wanneer je op de AVEVE Retail site bent.

De Europese normen om toestemming te krijgen voor het gebruik van cookies en soortgelijke volgtechnologieën, zoals tracking pixels en websitescripts (‘cookies’), blijven zich ontwikkelen en hoewel strategieën voor uitdrukkelijke toestemming vooraf (of opt-in strategieën) wettelijk gezien de degelijkste oplossing zijn om toestemming te krijgen, kunnen ze afbreuk doen aan de bezoekerservaring en de rechtmatige verzameling van websitegegevens negatief beïnvloeden.

Vandaar dat AVEVE gekozen heeft  voor stilzwijgende toestemming, waarmee we toestemming kunnen afleiden wanneer cookies niet worden geweigerd door bezoekers (via opt-out), nadat we ze opvallend hebben aangekondigd en eenvoudige, direct beschikbare cookie-instellingen op een fijnmazig niveau hebben verstrekt. Dit stelt bezoekers in staat om de cookies die worden gebruikt op de website te aanvaarden of te weigeren.

Bij het bezoeken van de website wordt er een pop up getoond die je informeert over cookies op deze website.  Alle informatie met betrekking tot deze cookies kan je in deze cookieverklaring lezen. Indien je niet akkoord gaat met het gebruik van cookies, kan dit van invloed zijn op jouw gebruikservaring wanneer je op de AVEVE Retail site bent.

De Europese normen om toestemming te krijgen voor het gebruik van cookies en soortgelijke volgtechnologieën, zoals tracking pixels en websitescripts (‘cookies’), blijven zich ontwikkelen en hoewel strategieën voor uitdrukkelijke toestemming vooraf (of opt-in strategieën) wettelijk gezien de degelijkste oplossing zijn om toestemming te krijgen, kunnen ze afbreuk doen aan de bezoekerservaring en de rechtmatige verzameling van websitegegevens negatief beïnvloeden.

Vandaar dat AVEVE gekozen heeft  voor stilzwijgende toestemming, waarmee we toestemming kunnen afleiden wanneer cookies niet worden geweigerd door bezoekers (via opt-out), nadat we ze opvallend hebben aangekondigd en eenvoudige, direct beschikbare cookie-instellingen op een fijnmazig niveau hebben verstrekt. Dit stelt bezoekers in staat om de cookies die worden gebruikt op de website te aanvaarden of te weigeren.

We gebruiken cookies om de AVEVE Retail site eenvoudiger in gebruik te maken en om onze communicatie en onze producten beter af te stemmen op jouw interesses en behoeften. Cookies kunnen ook worden gebruikt om de snelheid van jouw toekomstige activiteiten en sessies op onze websites te verbeteren. Ook gebruiken we cookies om geaggregeerde statistieken samen te stellen waarmee we inzicht kunnen krijgen in de manier waarop mensen gebruik maken van onze websites, zodat wij de structuur en inhoud van de site kunnen verbeteren. 

Er zijn twee soorten cookies die gebruikt mogen worden op de AVEVE Retail site: 'sessie-cookies' en 'blijvende cookies'. Sessie-cookies zijn tijdelijke cookies die op jouw computer/apparaat blijven totdat je de AVEVE Retail site weer verlaat. Een blijvende cookie blijft veel langer op jouw computer of totdat deze handmatig wordt verwijderd (hoe lang de cookie op jouw apparaat blijft, zal afhangen van de duur of de 'levensduur' van de specifieke cookie en de instellingen van jouw browser).

Sommige pagina’s die je bezoekt kunnen ook informatie verzamelen door middel van pixel tags (ook wel clear GIFs genaamd) die kunnen worden gedeeld met derden die onze promotionele activiteiten en website-ontwikkeling direct ondersteunen. De informatie is echter niet persoonlijk identificeerbaar, hoewel deze wel kan worden gekoppeld aan jouw persoonlijk gegevens.

De meeste internetbrowsers zijn zo ingesteld dat ze cookies automatisch accepteren. Je kan de instellingen wijzigen om cookies te blokkeren of om je te waarschuwen als er cookies worden verzonden naar jouw computer. Je kan cookies op een aantal manieren managen. Raadpleeg jouw browserinstructies of helpscherm om meer te weten te komen over hoe je de instellingen van jouw browser kunt aanpassen of wijzigen.

Indien je de cookies die wij gebruiken uitschakelt, kan dit van invloed zijn op jouw ervaring wanneer je zich op de AVEVE Retail site bevindt. Je ontvangt geen persoonlijke informatie als je een bezoek brengt aan een AVEVE Retail site.

Als je verschillende apparaten gebruikt om de AVEVE Retail site op te bekijken (bijvoorbeeld jouw computer, smartphone, tablet etc.) moet je ervoor zorgen dat elke browser op elk apparaat wordt aangepast aan jouw cookie-voorkeuren. 

Wedstrijden

Onderhavig algemeen wedstrijdreglement regelt de relatie tussen de deelnemer en AVEVE Retail, een afdeling van AVEVE NV, Tiensevest 132 te 3000 Leuven, BTW-BE-403.552.464, de organisator. Door deel te nemen aan een wedstrijd, georganiseerd door AVEVE Retail,  aanvaardt de deelnemer dat dit algemeen wedstrijdreglement van toepassing is. Iedere deelnemer wordt derhalve geacht de inhoud van dit reglement te hebben gelezen, begrepen en zonder enige beperking te hebben aanvaard. Het wedstrijdreglement staat ter beschikking op de website www.avevewinkels.be.

Deelname aan de wedstrijd is gratis en houdt geen enkele aankoopverplichting in. Er kan deelgenomen worden aan de wedstrijd via de website www.avevewinkels.be.

De volledige kosten voor de deelname aan de wedstrijd (internetverbinding, ...) zijn volledig ten laste van de deelnemer. In geen geval kunnen de deelnemers hun kosten voor deelname terugvorderen van de organisator.

De organisatoren van deze wedstrijd kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor wijzigingen of annulatie van deze wedstrijd ten gevolge van overmacht of andere redenen. Elk geval dat niet uitdrukkelijk in dit reglement voorzien is, zal door de organisator zelf beslist worden. Tegen zijn beslissing is geen beroep mogelijk.

De organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor technische problemen met de site en/of het mailsysteem. De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor elke eventuele incompatibiliteit tussen de gebruikte technologieën voor de wedstrijd en de hardware- en/of softwareconfiguratie die de deelnemer gebruikt.

Elke deelnemer kan slechts éénmalig deelnemen, namelijk met zijn unieke persoonsgegevens. Bij meer dan één deelname houdt AVEVE Retail enkel rekening met de eerste ontvangen deelname.

De periode van deelname wordt op de website uitdrukkelijk vermeld. Deelnames buiten de periode van deelname worden bijgevolg uitgesloten.

De wedstrijd staat open voor alle natuurlijke personen die gedomicilieerd zijn in België en die op het ogenblik van de wedstrijd minstens de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Minderjarigen kunnen enkel meedoen met de wedstrijd indien hij/zij de toestemming voorlegt van zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger.

Uitgesloten van de wedstrijd zijn de personeelsleden en medewerkers van AVEVE Retail, evenals iedereen die direct of indirect aan de organisatie of uitvoering van de wedstrijd heeft meegewerkt, alsook hun partners, ouders, kinderen en andere personen die bij hen inwonen.

Indien er andere voorwaarden zijn voor deelname, zullen deze per wedstrijd op de website worden meegedeeld.

De persoonsgegevens die de organisator van de deelnemer verzamelt, vallen onder toepassing van de wet van 8 december 1992, aangepast volgens de wet van 08/12/1992, m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, hierna “privacywet” genoemd. Ze worden opgenomen in het klantenbestand van AVEVE. Deze persoonsgegevens kunnen gebruikt worden om de deelnemer  te contacteren over de wedstrijd. De deelnemer heeft steeds inzage- en verbeteringsrecht, en zulks conform de privacywet.

Om deel te nemen aan de wedstrijd moeten de wedstrijdvraag of wedstrijdvragen en de schiftingsvraag ingevuld worden en moet de deelnemer zijn/haar persoonlijke gegevens invullen.

De winnaars zijn de personen die een juist antwoord geven op de wedstrijdvraag of wedstrijdvragen en het aantal van de schiftingsvraag het dichtst benadert.

Om deel te nemen aan een fotowedstrijd, moet er een foto ingestuurd worden en moet de deelnemer zijn/haar persoonlijke gegevens invullen.

Deelnemers verklaren voor hun deelname aan deze wedstrijd uitdrukkelijk dat zij alle auteurs- en intellectuele eigendomsrechten van de ingezonden foto’s bezitten, die zij bij aanvaarding van dit wedstrijdreglement integraal overdragen aan AVEVE, dat de foto's vrij zijn van rechten van derden en dat, indien er personen op de foto voorkomen, er geen rechten geschonden worden. Ook bewerkte foto's mogen geen beelden of delen van beelden bevatten uit online of offline media, zoals websites, magazines en/of boeken. Deelnemers vrijwaren AVEVE van iedere aanspraak door derden. Deelnemers verklaren zich akkoord dat AVEVE alle ingezonden werken mag gebruiken in publicaties van AVEVE, bijvoorbeeld op de website, in marketingmateriaal e.a.

De winnaars zijn de personen waarvan de foto's worden uitgekozen door een AVEVE-jury.

Het aantal winnaars wordt uitdrukkelijk vermeld in de wedstrijd op de website. Ook de te winnen prijs (inclusief waarde) wordt telkens in de wedstrijd uitdrukkelijk meegegeven op de website.

Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend.

De winnaars worden bekend gemaakt op onze website www.avevewinkels.be. De winnaars worden tevens persoonlijk verwittigd. Zij vernemen dan de praktische afspraken. De prijs mag in geen geval worden omgeruild voor andere goederen of tegen een geldwaarde. De winnaars aanvaarden dat het adres zowel voor identificatie van de winnaar wordt gebruikt, als voor de eventuele publicatie van de naam, voornaam en woonplaats in de pers en op de website. De winnaars gaan eveneens akkoord met een eventuele fotografische of audiovisuele reportage, zonder bijkomende vergoedingen dan de overhandiging van de prijs.

De lijst van de winnaars kan hier geconsulteerd worden. Er wordt geen correspondentie gevoerd betreffende het reglement, de vraag of het mechanisme van de wedstrijd, noch telefonisch, noch schriftelijk. De lijst van winnaars kan geen voorwerp uitmaken van betwisting en kan alleen door AVEVE herroepen worden, indien gebleken is dat er sprake is van fraude, misbruik, misleiding of bedrog van één van de deelnemers.

Naast deze algemene voorwaarden met betrekking tot de door AVEVE Retail georganiseerde wedstrijden, verklaren de deelnemers ook de algemene voorwaarden van de Website AVEVE Retail gelezen te hebben en zich hiermee akkoord verklaard te hebben. Deze algemene voorwaarden zijn hier te raadplegen.
Website

Alle intellectuele eigendomsrechten van deze website behoren toe aan AVEVE Retail of aan de bedrijven die aan ons gelinkt zijn. Of ze werden opgenomen met de toestemming van de eigenaar.

Die intellectuele eigendomsrechten omvatten ook de auteursrechten en merkrechten op alle:

 • teksten
 • afbeeldingen
 • geluiden
 • software
 • video
 • andere materialen

Het is verboden om geheel of delen van de inhoud van deze website te gebruiken, zonder dat je daarvoor de toestemming kreeg.

Je mag informatie van de website wel overnemen voor informatieve, niet-commerciële en persoonlijke doeleinden. Onder ‘overnemen’ verstaan we: een gedeelte van de website printen, downloaden of verspreiden. Opgelet: je bent wel verplicht om in alle kopieën de volgende vermelding op te nemen: ‘Copyright © AVEVE Retail. Alle rechten voorbehouden’. Twijfel je of jouw gebruik van de informatie aan deze voorwaarde voldoet? Mail je vraag dan naar info@avevewinkels.be.

Zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming ben je dus niet gemachtigd om:

 • (een kopie van) (een gedeelte van) de website, en/of van de daarop vermelde merken, te gebruiken voor commerciële doeleinden
 • (een gedeelte van) de website te wijzigen, of op te nemen in een ander medium, zoals een papieren document, een weblog, je eigen website, ... 

AVEVE Retail stelde de inhoud van deze website met de grootste zorg samen. Het doel van deze website is louter informatief. Dat betekent dat AVEVE Retail niet kan garanderen dat de inhoud van de website helemaal juist, actueel en volledig is. Ook staan we niet in voor eventuele fouten of storingen in de werking van de website.

Wordt er op de website verwezen naar producten of diensten? Dan is dat geen garantie dat we dat product of die dienst ook verkopen of leveren. Vermelde prijzen zijn informatief en dus niet bindend. Wil je de juiste prijs van een product of dienst weten? Neem dan contact op met je winkel. AVEVE wijst erop dat de prijzen kunnen verschillen van land tot land en dat de op de website aangeduide prijzen, de adviesprijzen voor de Belgische markt weergeven, die hier louter ter informatie worden weergegeven en waarvan dus kan afgeweken worden.

Voor zover wettelijk toegestaan, zijn AVEVE Retail en de bedrijven die aan ons gelinkt zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat door het gebruik van de website. Hetzelfde geldt voor bezoeken van andere webpagina’s, die aan de website gekoppeld zijn. Wij zijn dus niet verantwoordelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit bijvoorbeeld:

 • handelingen die ingegeven zijn door informatie die je vindt op deze website
 • storingen in het gebruik van de website
 • onjuiste, onvolledige of niet-actuele informatie
Deze website linkt naar andere webpagina’s, als aanvulling op onze eigen informatie. Dat gebeurt bijvoorbeeld via een hyperlink, banner of button. AVEVE Retail heeft niet noodzakelijk een band met deze sites of met de eigenaars ervan. We zijn dus ook niet verantwoordelijk voor deze andere webpagina’s, noch voor de informatie die je erop vindt. 

Bezorg je ons informatie of ander materiaal? Dan aanvaard je dat we deze elementen mogen gebruiken. En garandeer je dat het gebruik van de informatie of het materiaal:

 • Geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden;geen schade berokkent aan derden.
 • Als gebruiker kun je zelf informatie plaatsen in bepaalde secties van de website. AVEVE Retail is voor deze berichten niet verantwoordelijk of aansprakelijk – het is voor ons niet mogelijk om de posts vooraf te controleren. AVEVE Retail heeft op elk moment het recht om deze informatie in te korten, te wijzigen of te verwijderen.
 • Indien het gebruik van de informatie of het materiaal door AVEVE schade berokkent aan derden, wordt de gebruiker hiervoor volledig verantwoordelijk gesteld en vrijwaart zij AVEVE voor elke aanspraak van derden ingevolge het gebruik van de informatie of het materiaal.
Sta je op het punt om je persoonsgegevens in te vullen op deze website? Lees dan eerst aandachtig onze privacyverklaring. Dat document is van toepassing op de behandeling van jouw data. 

AVEVE Retail wil dat jouw websitebezoek vlekkeloos verloopt. Heb je dus een vraag of een klacht over de website? Neem dan zeker contact op met AVEVE Retail. Je mailt ons op info@avevewinkels.be. Of contacteert ons schriftelijk op:

AVEVE Retail
t.a.v. Dienst Marketing
Aarschotsesteenweg 80
3012 Wilsele

AVEVE Retail heeft het recht om op elk moment wijzigingen en correcties aan te brengen op de website en/of in de gebruiksvoorwaarden ervan. Dat mag zonder voorafgaande kennisgeving.

Zowel het gebruik van de website als de gebruiksvoorwaarden vallen onder de Belgische wetgeving. Eventuele geschillen in verband met deze website worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Leuven.